X edycja konkursu poetyckiego im. Wł. S. Sebyły

SEBYLA PLAKAT

                      Będzin, 23 marca 2017 r.

***

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycki im. Władysława Stefana Sebyły

Tradycją Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego
w Będzinie stał się ogłaszany od lat Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Stefana Sebyły. Tegoroczna X edycja konkursu adresowanego do autorów, twórców
i poetów zarówno niezrzeszonych, jak i członków związków twórczych odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Partnerem wspierającymi bibliotekę jest Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie oraz Towarzystwo Historyczne Szembeków w Warszawie.

Konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest inspirowanie do aktywności twórczej
i rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, pielęgnowanie piękna języka polskiego oraz konfrontacja twórczości poetyckiej. Nagrodą Główną konkursu jest dofinansowanie do wydania tomiku poetyckiego w wysokości 1 000 zł. Dotychczas w ramach konkursu organizatorzy mieli przyjemność wydać tomik „50 wierszy na godzinę” Iwony Świerkuli (Warszawa, 2016), „Gdy zamszowieje ligustr”, Anny Piliszewskiej (Wieliczka, 2015), „Syta cisza”, Eli Galoch (Turek, 2014), „Przekazy podprogowe”, Patryka Chrzana (Dąbrowa Górnicza, 2013), „W objęciach wiatru” Jolanty Wychowaniec (Sosnowiec, 2012), „ Drogi niepowrotu” Cezarego Granickiego (Gródków, 2011) oraz „Północna strona” Bartosza Wiczkowskiego (Dąbrowa Górnicza, 2010).

Zestawy utworów konkursowych można dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie lub przesłać na adres biblioteki z dopiskiem: konkurs poetycki. Szczegółowe warunki konkursu zawiera REGULAMIN.

***

Regulamin jubileuszowej

X edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Władysława Stefana Sebyły ogłoszonego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina

Organizator:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Będzinie

 

 1. Partnerami konkursu są:

 

 • Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie
 • Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie
 • Urząd Miejski w Będzinie

Cele i założenia programowe:

 

 1. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką

 

 1. Budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną

 

 1. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego

 

 1. Działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką

 

 1. Integracja środowiska literackiego

 

 1. Upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Władysława Stefana Sebyły, poety okresu międzywojennego
 2. Promocja miasta Będzina i powiatu będzińskiego

 

 1. Promocja działalności biblioteki
 • Terminarz konkursu:

 

 1. Rozesłanie informacji o konkursie: do 03.2017 r.

 

 1. Termin nadsyłania utworów: do 04.2017 r.

 

 1. Powołanie jury konkursu: 05.2017 r.

 

 1. Obrady jury: 05.-22.05.2017 r.

 

 1. Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do Finału: do 05.2017 r.

 

 1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem uczestników i laureatów konkursu: 06.2017 r.


Uczestnicy:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych

 

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 • do 18 lat
 • powyżej 18 lat
 1. W konkursie mogą wziąć udział twórcy nieprofesjonalni oraz zrzeszeni w stowarzyszeniach
 • związkach twórczych

 

Nadsyłanie prac:

 1. Zestaw pięciu utworów (nigdzie niepublikowanych, nieprezentowanych w innych konkursach poetyckich) należy przesłać w pięciu egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 (pięć wierszy w 5 kompletach)

 

 1. Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr

 

 1. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem z adnotacją określającą kategorię wiekową (patrz: pkt. IV;2). Koperta powinna zawierać dane o autorze: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon lub e-mail kontaktowy.

 

 1. W kopercie powinna znaleźć się również formuła: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską i Powiatową

Bibliotekę Publiczną w Będzinie do celów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły” oraz czytelny podpis autora

Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są

tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.

 1. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw wierszy

 

 1. Prace należy nadesłać w terminie do 04.2017 r. na adres

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego ul. Piłsudskiego 39 42-500 Będzin

z dopiskiem „konkurs poetycki”

 1. Ocena prac:

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

 • były publikowane
 • były nagradzane lub prezentowane w innych konkursach poetyckich
 • brały udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława St. Sebyły w Będzinie
 • nie spełniają wymogów formalnych – np. nie są utworami poetyckimi
 • nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 • zostaną nadesłane po określonym terminie

Jury, w skład którego wejdą poeci, krytycy oraz przedstawiciele organizatora, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznej oraz wartości językowych.

Nagrodą główną konkursu

jest dofinansowanie w wysokości 1 000 zł do wydania tomiku poetyckiego laureata*.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej
 1. Uroczyste zakończenie    konkursu    wraz    z    wręczeniem   nagród    i   wyróżnień    odbędzie    się

8 czerwca 2017 r. (godz.17.00) w siedzibie Biblioteki. O ewentualnej zmianie daty i miejsca wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź drogą internetową

 1. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu i pobytu w Będzinie

 

 1. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą

 

 1. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim

 

 1. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w celach reklamujących kolejne edycje konkursu

 

 1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu

 

 1. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane

 

 1. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga jury.

Szczegółowych informacji udziela:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

42-500 Będzin, ul. Piłsudskiego 39 Dział Promocji

tel. 32 267-41-65; e-mail: promocja@biblioteka.bedzin.pl

_____________________________________________________________________________________________

* Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z późniejszymi zmianami laureat nagrody głównej będzie zobowiązany zapłacić podatek w formie ryczałtu
wysokości 10% wygranej.

Ryczałt ten pobiera się jednak z uwzględnieniem zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust.1 pkt 68 updof. Wolna od podatku, jest bowiem m.in. wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeśli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnieniem od podatku objęto, więc wartość wygranej w konkursie tj. zorganizowanym przedsięwzięciu opartym o rywalizacji, której zasady przeprowadzania określa regulamin. Jest to ważny warunek zastosowania tego zwolnienia. Podkreślają to organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

About the author
Kinga Młynarska
Mama dwójki urwisów na pełny etat, absolwentka filologii polskiej z pasją, miłośniczka szeroko pojętej kultury i sztuki. Stawia na rozwój. Zwykle uśmiechnięta. Uczy się życia...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *