Fundacja Szuflada

szuflada-vector
Magazyn kulturalno- literacki Szuflada.net działa pod parasolem Fundacji Szuflada. Istniejemy już prawie cztery lata, rozwijamy się i wychodzimy naprzeciw naszym czytelnikom. Teraz przyszła pora, żeby założyć własny podmiot, wspierający nasze cele i literacką misję. Siedziba Fundacji Szuflada mieści się w Krakowie. Zapraszamy do czytania naszego statutu. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

Fundacja

ul. Kasztanowa 71A m.19
30-238 Kraków
KRS:0000540902
NIP: 6772385925
REGON: 360668265
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 68114020040000390275922473
Prezes: Magdalena Pioruńska (redaktor naczelna Szuflada.net)
Wiceprezes: Julia Pokrzywa (promocja Szuflada.net)

Statut Fundacji Szuflada

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Szuflada, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Pioruńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Dorotę Kamieniecką w dniu 11 grudnia 2014.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
4. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
5. Fundacja posiada osobowość prawną

§ 2

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja może używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Fundacji

§ 4

Cele Fundacji to:

• upowszechnianie wiedzy o polskiej i światowej literaturze, kulturze, sztuce, muzyce i te-atrze,
• upowszechnianie i promowanie twórczości debiutantów, pisarzy i artystów,
• wspieranie praw i ochrona pisarzy, artystów profesjonalistów oraz amatorów i szeroko pojętej działalności kulturalno-literackiej w kraju i za granicą,
• wspieranie działalności kulturalnej i literackiej magazynu „Szuflada.net”,
• wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi,
• wspieranie wszelkich form dialogu społecznego,
• propagowanie i wspieranie postaw równości płciowej oraz równych praw kobiet i męż-czyzn,
• działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami i kultu-rami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej,
• działalność literacka i kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kultu-rowej i dialogu interkulturowego,
• wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego,
w tym działania służące aktywizacji środowisk lokalnych,
• działalność wspomagająca rozwój życia kulturalnego wspólnot i społeczności lokalnych,
• organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej i wychowaw-czej,
• działalność promocyjna na rzecz szeroko pojętej sztuki, w tym malarstwa, rzeźby, per-formance, jak też działalności muzycznej, teatralnej oraz komiksu,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
• działalność wspomagająca promocję kultury i sztuki Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
• działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii i ochrony zwierząt,
• działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
• działalność charytatywna, dobroczynność i pomoc społeczna,
• propagowanie i promowanie zagranicznych twórców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajowych twórców zagranicą,
• aktywizacja osób wykluczonych społecznie (w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych, środowisk patologicznych) do tworzenia i uczestnictwa w kulturze,
• edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury,
• wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa.

§ 5

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:

• działalność edukacyjną, informacyjną i doradczą w zakresie związanym z celami Fundacji,
• działalność wydawniczą: wydawanie książek, czasopism, broszur informacyjnych i plakatów,
• działalność popularyzatorską: organizowanie konkursów dla młodych, uzdolnionych pisarzy, artystów, malarzy,
• reprezentowanie pisarzy i artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami, przedsiębiorstwami
i wydawcami literackimi,
• udzielanie finansowego wsparcia na cele edukacyjne współpracownikom portalu Szuflada.net (autorom artykułów, pracownikom administracyjnym) w zakresie w jakim zdobyta w ten sposób wiedza może się przyczynić do poprawy świadczonych przez nich usług i lepszego działania portalu Szuflada.net. Wsparcie takie przyjmuje wymiar pokrywania opłat za czesne na studiach, opłat za kursy doszkalające, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy, zwrot kosztów zakupu podręczników niezbędnych do nauki na studiach i kursach
• organizowanie imprez kulturalnych i literackich, koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów itp.,
• inicjowanie i uczestnictwo w działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
• organizację festiwali młodych talentów,
• świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz twórców kultury, w tym fundowanie stypendiów dla uzdolnionych literacko dzieci i młodzieży oraz dla pisarzy i artystów,
• występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi,
• współpracę z instytucjami publicznymi w kraju i za granicą, osobami fizycznymi i prawnymi, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
• wspieranie i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych,
• rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych,
• upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• upowszechnianie zasad równości, szczególnie płciowej i kulturalnej,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• organizowanie, współorganizowanie i finansowanie festiwali, koncertów, przedstawień, kursów i warsztatów literackich oraz recytatorskich, w Polsce i za granicą,
• prowadzenie działalności managerskiej, reklamowej, marketingowej, doradczej i public-relations w zakresie celów Fundacji,
• organizację zbiórek publicznych i aukcji w zakresie służącym realizacji celów Fundacji – po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
• organizowanie współpracy międzynarodowej realizującej cele Fundacji.

§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Wymieniona działalność pożytku publicznego obejmuje obszary wskazane w §4 i § 5.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 7

Na majątek Fundacji składają się:

1. Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatora
w akcie założycielskim w kwocie 1100 zł (tysiąc sto złotych).
2. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:

1) grantów, dotacji, subwencji,
2) darowizn,
3) spadków i zapisów,
4) odsetek od środków pieniężnych Fundacji,
5) dochodów ze zbiórek publicznych, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
6) dochodów z działalności gospodarczej, jeśli zostanie ona uruchomiona,
7) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, jeśli zostanie ona uruchomiona,
8) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych,
9) dochodów z majątku Fundacji.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
4. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności

§ 8

Działalność gospodarcza:

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja jeśli uruchomi działalność gospodarczą, to będzie ją prowadziła w następujących obszarach:

a) wydawanie książek i periodyków oraz działalność wydawnicza- 58.1,
b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- 73.12.B,
c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach- 73.12.D,
d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów- 82.30. Z
e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach- 47.19. Z,
f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej- 47.99. Z.

§9

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami o rachunkowości w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z podejmowanych przez Fundację działalności (czyli nieodpłatnej pożytku publicznego, odpłatnej pożytku publicznego oraz gospodarczej).
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV
Władza Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 11

2. Funkcja Prezesa Zarządu jest bez kadencyjna. Pierwszym Prezesem zostaje Fundator.
3. Zarząd składa się z dwóch osób: prezesa i wiceprezesa.

§ 12

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 4 lat przez Fundatora w pierwszej kadencji, następnie Prezes powołuje członków Zarządu na kolejną kadencję.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje naturalnie: z końcem czteroletniej kadencji; w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji lub w przypadku śmierci Członka;
3. Członkowstwo w Zarządzie może ustać także: w przypadku odwołania z funkcji przez Prezesa Zarządu z powodu utraty zaufania do Członka, z uwagi na działalność na szkodę Fundacji lub popełnienie przestępstwa przez Członka Zarządu. W tym wypadku Prezes Zarządu podejmuje uchwałę.
4. Po zakończeniu czteroletniej kadencji Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani do piastowania tych funkcji.
5. W przypadku rezygnacji Prezesa z funkcji lub jego śmierci Prezesem zostaje wiceprezes lub osoba wskazana wcześniej (w formie pisemnej) przez poprzedniego Prezesa.

§ 13

Zarząd Fundacji:

1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
3. Zarządza majątkiem Fundacji.
4. Zatrudnia pracowników Fundacji.
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe.
6. Nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Fundacji w formie regulaminu.
7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
8. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji.
9. Wytycza główne kierunki działalności Fundacji.
10. Zatwierdza roczne sprawozdania z działalności.
11. Decyduje o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji.
12. Podejmuje decyzje o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
13. Wskazuje cel(e), na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
14. Podejmuje wszelkie inne decyzje niezbędne do prowadzenia działalności Fundacji.

§14

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni elektronicznie
o miejscu, terminie, porządku obrad oraz jeśli w posiedzeniu uczestniczy minimum połowa Członków Zarządu.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

Rozdział V
Reprezentacja

§ 15

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa: Prezes Zarządu, lub Wiceprezes Zarządu, lub Prezes i Wiceprezes działający łącznie. Oświadczenia woli złożone w każdy z wyżej wymienionych sposobów są równoważne.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 16

1. Zapisy dotyczące zmian statutu nie mogą w sposób istotny zmieniać celów działania Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich jego członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos oddany przez Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w art. 15 ustawy o fundacjach, na skutek decyzji podjętej przez Zarząd określającej przeznaczenie majątku i sposób likwidacji Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 18

1. Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją mającą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cel ustanowienia Fundacji uległby istotnej zmianie.
3. Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Połączenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

§ 19

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.