IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły

12512472_1029765493729338_8034938548193325991_nMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie zaprasza autorów, twórców, poetów zarówno niezrzeszonych, jak i członków związków twórczych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły, którego współorganizatorem jest Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie oraz Towarzystwo Historyczne Szembeków w Warszawie. Konkurs inspirowany jubileuszem 70-lecia działalności będzińskiej książnicy odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

Ogłoszony po raz dziewiąty konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest inspirowanie do aktywności twórczej i rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, pielęgnowanie piękna języka polskiego oraz konfrontacja twórczości poetyckiej. Nagrodą Główną konkursu jest dofinansowanie do wydania tomiku poetyckiego w wysokości 1 000 zł. Utwory na konkurs można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres biblioteki z dopiskiem: konkurs poetycki. Szczegółowe warunki konkursu zawiera

REGULAMIN

Regulamin IX edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Władysława Stefana Sebyły ogłoszonego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina

I. Organizator:

 1. Organizatorem konkursu jest 0bchodząca w tym roku 70-lecie działalności Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Będzinie
 2. Partnerami konkursu są:
 • Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie
 • Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie
 • Urząd Miejski w Będzinie

 

II. Cele i założenia programowe:

 1. rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką;
 2. budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;
 3. kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
 4. działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;
 5. integracja środowiska literackiego;
 6. upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Władysława Stefana Sebyły, poety okresu międzywojennego;
 7. promocja miasta Będzina i powiatu będzińskiego
 8. promocja działalności biblioteki

III. Terminarz konkursu:

1. Rozesłanie informacji o konkursie: do 18.03.2016 r.

2. Termin nadsyłania utworów: do 29.04.2016 r.

3. Powołanie jury konkursu: 09.05.2016 r.

4. Obrady jury: 09.05.-30.05.2016 r.

5. Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do Finału: do 10.06.2016 r.

6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem uczestników i  laureatów konkursu: 17.06.2016 r.

IV. Uczestnicy:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 18 lat
 • powyżej 18 lat
 1. W konkursie mogą wziąć udział twórcy nieprofesjonalni oraz zrzeszeni w stowarzyszeniach
  i  związkach twórczych

 

V. Nadsyłanie prac:

 1. Zestaw pięciu utworów (nigdzie niepublikowanych, nieprezentowanych w innych konkursach poetyckich) należy przesłać w pięciu egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 (pięć wierszy w 5 kompletach)
 2. Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr
 3. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem z adnotacją określającą kategorię wiekową (patrz: pkt. IV;2). Koperta powinna zawierać dane o autorze: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon lub e-mail kontaktowy.
 4. W kopercie powinna znaleźć się również formuła: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie do celów IX  edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły”  oraz czytelny podpis autora
 5. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw wierszy
 6. Prace należy nadesłać w terminie do 29.04.2016 r. na adres

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin

z dopiskiem „konkurs poetycki”

 

 

VI. Ocena prac:

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

 • były publikowane
 • były nagradzane lub prezentowane w innych konkursach poetyckich
 • brały udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława St. Sebyły w Będzinie
 • nie spełniają wymogów formalnych – np. nie są utworami poetyckimi
 • nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 • zostaną nadesłane po określonym terminie

Jury w skład, którego wejdą poeci, krytycy oraz przedstawiciele organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznej oraz wartości językowych.

 

    Nagrodą główną konkursu

                    jest dofinansowanie w wysokości  1 000 zł do wydania tomiku poetyckiego laureata*.

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej
 2. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się   17 czerwca 2016 r. (godz.17.00) w siedzibie Biblioteki. O ewentualnej zmianie daty i miejsca wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź drogą internetową
 3. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu i pobytu  w Będzinie
 4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
 5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy
  w prasie lokalnej i stronach internetowych w celu promocji twórczości laureatów
 7. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w celach reklamujących kolejne edycje konkursu
 8. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane
 9. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga jury.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

42-500  Będzin

ul. Piłsudskiego 39

Dział Promocji

tel. 32 267-41-65; e-mail: promocja@biblioteka.bedzin.pl

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

* Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z późniejszymi zmianami laureat nagrody głównej będzie zobowiązany zapłacić podatek w formie ryczałtu
wysokości 10% wygranej.

Ryczałt ten pobiera się jednak z uwzględnieniem zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust.1 pkt 68 updof. Wolna od podatku, jest bowiem m.in. wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeśli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnieniem od podatku objęto, więc wartość wygranej w konkursie tj. zorganizowanym przedsięwzięciu opartym o rywalizacji, której zasady przeprowadzania określa regulamin. Jest to ważny warunek zastosowania tego zwolnienia. Podkreślają to organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

 

About the author
Kinga Młynarska
Mama dwójki urwisów na pełny etat, absolwentka filologii polskiej z pasją, miłośniczka szeroko pojętej kultury i sztuki. Stawia na rozwój. Zwykle uśmiechnięta. Uczy się życia...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *