I Festiwal Literacki SŁOWA NA PUSZCZY

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Festiwalu i organizowanym w jego ramach Turnieju Jednego Wiersza, szczegóły i regulamin poniżej:

Plakaty literackie 2 zielony

 

I Turniej Jednego Wiersza „Słowa na Puszczy”

Stowarzyszenie Alternatywna Gmina oraz Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku i Restauracja $ Strony Świata ogłaszają I edycję Turnieju Jednego Wiersza „Słowa na Puszczy”. Zachęcamy do udziału.

Regulamin:

1.

Organizatorami Turnieju są Stowarzyszenie Alternatywna Gmina oraz Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku.

2.

Turniej poetycki przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

3.

Na Turniej można zgłosić wiersz o dowolnej tematyce, który stanowi oryginalne dzieło pracy twórczej autora, nie był wcześniej nagradzany, ani publikowany. Dopuszcza się publikacje w internecie.

4.

Zgłoszenie wiersza oznacza jednocześnie, że autor zgłaszający swój utwór oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

5.

Każdy autor może zgłosić tylko 1 utwór – w 3 egzemplarzach w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4. Objętość utworu jest ograniczona do jednej strony maszynopisu lub wydruku.

6.

Utwór winien być podpisany imieniem i nazwiskiem.

7.

Do zgłoszonego w kopercie formatu A-4 utworu należy dołączyć oddzielną kartkę. Powinna ona zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail oraz kilkuzdaniową notkę o autorze.

8.

Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Alternatywna Gmina oraz Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Turnieju lub innych imprez o podobnym charakterze (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.).

9.

Kopertę z wierszem należy przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Tischnera, ul. Kościuszki 11, 66-530 Drezdenko.

10.

Ostateczny termin zgłoszeń – 19 października 2016.

11.

Wiersze oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12.

Nagroda Główna wynosi 500 zł. Ponadto przyznane zostaną honorowe wyróżnienia.

13.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody głównej lub innego rozdziału nagrody.

14.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na fanpage Stowarzyszenia oraz w prasie lokalnej.

15.

Zgromadzona Publiczność przyzna Nagrodę Publiczności.

16.

Wręczenie nagród nastąpi w Drezdenku podczas Festiwalu Literackiego SŁOWA NA PUSZCZY (21-23.10.2016.) .

17.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest samodzielne zaprezentowanie zgłoszonego utworu. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach dopuszczają prezentację przez inną osobę wskazaną przez autora.

18.

Laureat Nagrody Głównej ma obowiązek odebrania jej osobiście na ceremonii jej wręczenia w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora (22.10.2016.) W przypadku nieobecności traci prawo do nagrody finansowej.

19.

Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne publikowanie utworu w wydawnictwach Stowarzyszenia Alternatywna Gmina oraz Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Tischnera, a także jego publiczną prezentację.

21.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów lub przedstawiciela ustawowego na udział w Turnieju następującej treści: „Ja [imię nazwisko] wyrażam zgodę na udział [stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko, wiek] w Turnieju Jednego Wiersza organizowanym przez Stowarzyszenie Alternatywna Gmina oraz Bibliotekę Publiczną im. ks. Józefa Tischnera. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie”. Na oświadczeniu należy zamieścić datę, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna, podpis biorącego udział w Turnieju.

22.

Organizatorzy nie zwracają wierszy ich autorom.

23.

Zgłaszając wiersz do Turnieju, autor poświadcza przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszego regulaminu.

24.

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

About the author
Kinga Młynarska
Mama dwójki urwisów na pełny etat, absolwentka filologii polskiej z pasją, miłośniczka szeroko pojętej kultury i sztuki. Stawia na rozwój. Zwykle uśmiechnięta. Uczy się życia...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *