Tag: صادق هدایت

بوف کور در مقام نخستین رمان فارسی

هرنویسنده ایرانی لازم است تکلیفش را با چندتن و چندچیز به‌دقت معلوم کند. نه آنکه معلوم کردن یا ادای این تکلیف‌ها لزوما نوشتن مواضع باشد اما احتمال می‌دهم یقین کردنی در کار باشد. یکی از آن چیزها آن است که باور داریم، ما نویسندگان ایرانی، همچنان یا همیشه ظل سایه صادق هدایت می‌نویسیم؟ در حقیقت […]