Wszystkie wpisy autorstwa: Amir Hossein Khorshidfar

بوف کور در مقام نخستین رمان فارسی

هرنویسنده ایرانی لازم است تکلیفش را با چندتن و چندچیز به‌دقت معلوم کند. نه آنکه معلوم کردن یا ادای این تکلیف‌ها لزوما نوشتن مواضع باشد اما احتمال می‌دهم یقین کردنی در کار باشد. یکی از آن چیزها آن است که باور داریم، ما نویسندگان ایرانی، همچنان یا همیشه ظل سایه صادق هدایت می‌نویسیم؟ در حقیقت […]