Autor Amir Hossein Khorshidfar

Amir Hossein Khorshidfar

امیرحسین خورشیدفر، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار ادبی، فعالیت ادبی خود را در سال 1380 با انتشار مجموعه کتابهای “داستانهای از اولین روزهای زمین” (کودکان و نوجوان) آغاز کرد. سپس مجموعه داستان “زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود” را نوشت که در سال 85 منتشر شد. و در سال 86 برنده جایزه‌های گلشیری، مهرگان، روزی روزگاری و گام اول شد و در سال 90 در دو نظرسنجی همشهری و چلچراغ عنوان بهترین مجموعه داستان دهه هشتاد را به دست آورد. بازنویسی “قصه‌های سهروردی” دیگر کتاب اوست که در سال 92 منتشر شد. خورشیدفر در فاصله سالهای 83 تا 93 به عنوان مسئول صفحه ادبیات روزنامه‌های اعتماد، شرق، روزگار و بهار فعالیت کرد و سردبیر شماره 47 دوماهنامه نافه بود. داوری جایزه‌های ادبی گلشیری و روزی روزگاری از دیگر فعالیتهای خورشیدفر است. آخرین اثر او، رمان “تهرانیها” در دست انتشار است.